Gepubliceerd 3 oktober 2022

Uitbreiding bedrijventerreinen naar Rijnhoek 2

Drie locaties binnen Bodegraven komen in beginsel in aanmerking als nieuw bedrijventerrein. Hierover is eind 2021 een notitie overhandigd aan de gemeenteraad, waarvan de geheimhouding tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september is opgeheven. Alle drie geven de mogelijkheid direct aan te sluiten op het hoofdwegennet, wat een noodzakelijke voorwaarde is.

Rijnhoek

Na afweging van alle opties gaat de voorkeur uit naar een ontwikkeling die aansluit op Rijnhoek, in de richting van Zwammerdam. Daar zou het bedrijfsleven de beschikking krijgen over een terrein van ongeveer 13 hectare netto. Deze ontwikkeling geldt als zeer kansrijk en dus worden alle kaarten daarop ingezet. Deze optie is Rijnhoek 2 genoemd.

Groote Wetering 3
Afvaller is de optie voor uitbreiding in de richting van Nieuwerbrug, aansluitend op Groote Wetering 1 en 2. In de overwegingen staat dat dit terrein kan aansluiten bij de bestaande bebouwing en een verdere buffer kan vormen tussen de A12 en het dorp Bodegraven. Aanleg van een paralllelweg richting Nieuwerbrug, die door het bedrijfsleven zeer wordt gewenst, zou ook de bereikbaarheid van de bestaande terreinen vergroten. In het ontwerp spreekt de gemeente van Groote Wetering 3 en 4, die gezamenlijk een oppervlakte beslaan van ruim 26,5 hectare.

Groote Wetering 3 zou ongeveer 209 hectare beslaan. Deze ontwikkeling botst echter met het landschapsbeleid van de provincie en gemeente: het gebied ten noorden van de Boerderijweg geldt als een belangrijk weidevogelgebied, het gebied rond de Enkele en Dubbele Wiericke is aangewezen als Kroonjuwel cultureel erfgoed met bijzondere ruimtelijke kwaliteit. Daarom wordt sterk getwijfeld aan de haalbaarheid.

Hogendoornlaan
De tweede locatie die niet haalbaar blijkt betreft het gebied aan de Hogendoornlaan in Bodegraven, ten zijde van de N11. In het document wordt dit omschreven als Rijnhoek 3. Ook dit gebied is deels aangewezen als weidevogelgebied, maar daarvoor zijn wellicht compensaties mogelijk. In de notie wordt geopperd dat de ontwikkeling kan aansluiten bij een agenda voor stedelijke ontwikkelingen langs de N11, waarbij ook wordt gezocht naar een combinatie van energielocaties (windmolens of zonnepanelen).

Voor de ontsluiting zou aansluiting gezocht kunnen worden bij het bestaande viaduct vanaf Rijnhoek 1 naar de N11. Dit zou dan in combinatie moeten gebeuren met de aanleg van de Bodegravenboog, die ook zou kunnen leiden tot aanpassingen aan de N11. Echter, de opstellers van het rapport voorspellen dat het nog zeker 10 jaar duurt voordat deze ontwikkelingen op gang komen. Dus kan deze locatie worden overwogen voor ontwikkelingen naar 2040.

Richting Zwammerdam
De derde mogelijkheid die is onderzocht en als winnaar uit de bus komt is het onbebouwde gebied achter bedrijventerrein Rijnhoek, omschreven als Rijnhoek 2. Tussen de N11 en de Dammekant zou circa 15 hectare hiervoor in aanmerking komen. Landschappelijke en natuurwaarden zijn niet zo stringent dat bebouwing onmogelijk zou zijn. Het gebied geldt echter ook als geschikte plek voor de opwek van energie. Dubbel ruimtegebruik wordt in dit verband niet bij voorbaat uitgesloten. Wel moet de ontsluiting verbeteren. De locatie geldt als kansrijk, waarmee kan worden voldaan aan de behoefte aan het Bodegraafse bedrijfsleven. Het zou ook kunnen dienen als compensatie van het omzetten van Dronenhoek naar woningbouw.

Enige mogelijkheid
In het rapport wordt uiteindelijk de conclusie getrokken dat Rijnhoek 2 de enige mogelijkheid is voor uitbreiding van bedrijventerrein tot 2030. Inpassing in de bestaande situatie en bereikbaarheid wordt realistisch genoemd. Vandaar het voorstel om Rijnhoek 2 aan te wijzen als ontwikkellocatie voor bedrijfshuisvesting met een omvang van ongeveer 13 hectare netto. De haalbaarheid wordt onderzocht in combinatie met een functie voor energie opwekking. De gemeenteraad discussieert binnenkort over dit voorstel.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon en wat wolken

In de ochtend is er ruimte voor de zon maar trekt er ook bewolking over. De zwakke wind is zuidwest. De thermometer geeft 18*C aan.

In de middag en begin van de avond vrij zonnig weer. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. Het kwik loopt op naar 23*C.

De nacht verloopt vrij helder bij een minimumtemperatuur van 15*C.

Foto:Nathalie de Winter

 

 

MEEST BEKEKEN