Gepubliceerd 2 januari 2023

Provincie wil vaart zetten achter zon- en windenergie

In de Regionale Energiestrategie (RES) zijn in de regio Midden Holland zoekgebieden voor zonneweiden en windmolens aangewezen. Om de energietransitie te faciliteren en versnellen hebben Provinciale Staten op 14 december 2022 de herziening module energietransitie en bijbehorende verordening met meerderheid van stemmen aangenomen. In de verordening is een verruiming van de windlocaties mogelijk gemaakt voor die gemeenten die dat willen, zonder gemeenten die geen mogelijkheden zien of ambities hebben voor uitbreiding van reeds gerealiseerde windparken tot uitbreiding te willen verplichten.

Kaart 16

Gedeputeerde Potjer deed de toezegging aan PvdA en GroenLinks om gebruik te maken van het Provinciaal Inpassingsplan als gemeenten niet willen meewerken om de doelstelling te realiseren met zon- en windenergie zoals afgesproken in de RES.

Er werden twee amendementen, twee voorstellen en vijf moties aangenomen.

Amendement 736 Juiste verwijzing doel terugdringen opwarming van de aarde.

Daar waar van toepassing, verwijzingen in de tekst van document ‘Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie – oktober 2022’ (inclusief bijbehorende stukken) naar de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord consequent te beschrijven als: ‘de opwarming van de temperatuur op aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en te streven naar een maximale stijging van 1,5 graden Celsius’

Amendement 738 zonnepanelen bij een windmolen maar geen zonneveld.

De tekst bij het derde aandachtspunt (op p. 29 en 30 Bijlage 2) wordt vervangen door: “Locaties in combinatie met een windturbinepark. Windparken en zonnevelden hebben verschillende ruimtelijke effecten en grondgebruik. De windturbines staan vaak met minimale verharding in open landschappen. Op deze minimale verharding kan een dak met zonnepanelen worden toegevoegd. De minimale verharding mag niet vergroot worden ten behoeve van een grotere oppervlakte voor zonne[1]energie. De plaatsing en omvang van het zonneveld in relatie tot die van het (agrarisch)landschap is bepalend voor de aanvaardbaarheid van het zonneveld. Uitgangspunt is het zorgvuldig omgaan met de bestaande functies en kwaliteiten van het gebied. Een zonneveld in combinatie met een windpark betreft daarom altijd maatwerk”

Motie 1161 Verkorte procedure bij alternatieve duurzame energie locaties

1. Bij wijziging van het omgevingsbeleid die alleen kaart 16 met locaties voor windmolens betreft, het ontwerp direct na het GS-besluit ter inzage te leggen;  

2. De nota van beantwoording en het concept van het Omgevingsbeleid 4 weken voor de commissievergadering aan te leveren.

Motie 1163 Avelingen cs

In alle communicatie over de energiemodule en in het bijzonder over kaart 16, duidelijk te maken welke locaties wel en vermoedelijk niet worden ontwikkeld en dus aan te geven wat de “status” van de zoeklocaties is;

Motie 1164 Rozenburg uit de wind

1. Kaart 16 zodanig aan te passen dat de bebouwde kom van Rozenburg niet ingetekend staat als zoeklocatie voor wind;

2. De aanpassing door te voeren bij de eerstvolgende gelegenheid;

Motie 1165 Goeree-Overflakkee in het zonnetje!

1. geen nieuwe windlocaties worden aangewezen;

2. geen uitbreiding van de huidige windparken (in aantallen windturbines) plaatsvindt;

Motie 1166 kernenergie – medewerking aan locatieonderzoeken

1. De volledige medewerking te verlenen aan Minister Jetten en de onderzoeken die in Zuid-Holland voor kernenergie dienen te worden gedaan.

2. PS volledig te informeren over het proces en de inhoud aangaande kernenergie;

De vergadering is hier terug te zien.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Regendag

In de ochtend drijft er bewolking over maar is het nog droog. Even later gaat het regenen. Er staat een matige zuidenwind bij een temperatuur van 7°C.

In de middag en avond valt er regen. De matige wind waait uit het zuiden. Met 11°C is het zacht voor de tijd van het jaar.

In de nacht regen. De vrij krachtige wind draait naar het westen. De minimumtemperatuur wordt 8°C.

Zondag een afwisseling van wolken en opklaringen. In de avond trekt een regengebied over. De vrij krachtige wind is west. De thermometer geeft 11°C aan.

Foto: Tonnie Nog erg nat

 

MEEST BEKEKEN