Protestantse gemeente Emmaüs heeft probleem

Een al langer bestaand conflict binnen de Protestantse wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven is deze week naar buiten gekomen via een brief van twee ‘visitatoren’ (een soort toezichthouders) binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) aan de leden van Emmaüs.

De predikanten Leo Webbink en Bram Tack slaagden er, aldus die brief, de afgelopen jaren niet in goed samen te werken. Ook waren er vragen over het functioneren van dominee Webbink. De kerkenraad van Emmaüs heeft getracht beide problemen op te lossen, maar die pogingen hadden onvoldoende resultaat. Daarom besloot men visitatie aan te vragen.

De visitatoren concluderen in hun brief van 6 juli dat bemiddeling of ondersteuning niet langer zinvol is. Zij geven het bestuur van de ‘classis’ Zuid-Holland Noord van de PKN het advies een procedure te beginnen om ds Webbink los te maken van Emmaüs. Ds Tack is in hun ogen geen deel van een oplossing. Beide predikanten zouden niet aan de wijkgemeente verbonden moeten blijven.

‘Nieuwe start’
Het classisbestuur wordt geadviseerd voor het beroepen van één of meer opvolgers pas toestemming te verlenen als ds Webbink én ds Tack niet meer bij Emmaüs werken. De gemeente moet, aldus visitatoren, “een nieuwe start kunnen maken”.

Volgens gemeenteleden zou de veelkleurigheid van Emmaüs, ontstaan uit een fusie van vroegere hervormden, gereformeerden en lutheranen, onvoldoende tot zijn recht komen. De visitatoren hebben de indruk dat bij het samengaan is onderschat “welke uitdaging er lag in het ideaal om een veelkleurige gemeente te zijn”. Hierover – en niet over de schuldvraag – zou binnen de wijkgemeente op alle niveaus het gesprek moeten worden aangegaan.

Ds Webbink is per 1 juli vrijgesteld van werkzaamheden. Deze vrijstelling duurt totdat op hoger niveau binnen de PKN uitspraak is gedaan over een verzoek van het bestuur van de classis om de predikant los te maken van de gemeente.
Secretaris Gert Jan Meijers onthoudt zich op dit moment van commentaar.

Kerkdiensten
De diensten in de Ontmoetingskerk en de Lutherkerk gaan gewoon door, evenals andere activiteiten van Emmaüs. Samen met de meer traditionele wijkgemeenten Hervormd Bodegraven I en II maakt Emmaüs deel uit van de Protestantse Gemeente Bodegraven.

0 Shares
Sluit Menu