28 september 2020

Overheid kom snel in beweging

Stichting Groene Hart roept de overheid op om het advies van de Rli (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) met grote spoed uit te gaan voeren. Met het Groene Hart als voorbeeld bevat het voorstel een pleidooi om de bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen door het verhogen van het waterpeil en het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot.  Bovendien moeten boeren gericht geholpen worden om te schakelen tot duurzame renderende bedrijfsvoering, waarmee het veenweidekarakter van het Groene Hart in de toekomst kan worden behouden.

Volgens Stichting Groene Hart is het advies een duidelijk signaal vanuit een landelijk perspectief. De nadruk die daarbij wordt gelegd op duidelijke en meetbare lange termijndoelstellingen zou dan ook terecht zijn. Ondernemers kunnen, wat de stichting betreft, alleen in beweging komen als zij hun bedrijfsvoering en hun investeringsplannen kunnen baseren op duidelijke doelen.

Meer dan een jaar geleden brachten de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK’s) ook al een pleidooi uit voor het Groene Hart. Daarin werden eveneens tal van handreikingen gegeven voor het maken van een beleid rond bodemdaling, waterhuishouding en grondgebruik.

Het Rli-advies en het advies van de PARK’s inclusief de onderliggende studies geven volgens de stichting meer dan voldoende inzicht om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Het initiatief zou hierbij in eerste instantie moeten liggen bij de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Nu de kosten en baten nog in een zekere balans kunnen worden gebracht roept de Stichting Groene Hart de overheid op om snel in beweging te komen. 

0 Shares
Sluit Menu