4 april 2021

Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Zuid-Holland 2022 ter inzage

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben 23 maart het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan geeft de actuele en beoogde natuurdoelen weer, dit is onderdeel van het stelsel voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen.

Grondeigenaren en natuurbeheerders kunnen met het Natuurbeheerplan 2022 nagaan welke natuurdoelen zijn gesteld op hun terreinen en wat de precieze begrenzing van de verschillende doelen is. Het is van belang dat de doelen zowel ambitieus als reëel zijn en dat de afbakening van de verschillende doelen op de plankaart overeenkomt met de werkelijkheid.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ligt vanaf het moment van deze publicatie durende een periode van 6 weken digitaal ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 mei een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, het definitieve Natuurbeheerplan 2022 vaststellen.

0 Shares
Sluit Menu