Routekaart: 1,2 mln. aan bezuinigingen WMO en Jeugdzorg

Tijdens het zomerreces kan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk al vast nadenken over de bezuinigingsvoorstellen voor de WMO en Jeugdzorg die het college in juli presenteerde in de routekaart sociaal domein. De maatregelen die in de routekaart zijn beschreven leveren een besparing op van 1,2 mln. euro.

Het tekort op het sociaal domein was in 2019 3,5 mln. euro en brengt andere essentiële en vitale taken van de gemeente in gevaar. Door de tekorten in het sociaal domein staat de leningenportefeuille onder druk, waardoor investeringen in onderwijs, duurzaamheid, sport en cultuur in gevaar dreigen te komen.

Mensen die aanspraak maken of willen maken op voorzieningen uit de WMO en jeugdzorg, zullen merken dat de werkwijze gaat veranderen. Om de toestroom naar de WMO en Jeugdzorg te beperken, krijgt het sociaal team er taken bij. De zorgaanbieders krijgen te maken met een striktere handhaving van budgetplafonds.

Analyse 20 duurste gezinnen
Er is al begonnen met een onderzoek bij de 20 duurste gezinnen naar stapeling en samenloop van zorg en ondersteuning. Met stapeling wordt bedoeld dat binnen een gezin meerdere gezinsleden ondersteuning krijgen die niet op elkaar is afgestemd. Op basis van de analyse wordt een bezuiniging van 65.000 euro verwacht.

Budgetplafonds strikter handhaven
Door de budgetplafonds voor zorgaanbieders strikter toe te passen kunnen er wachtlijsten ontstaan. Voorkomen moet worden dat dit systeem de meest kwetsbare mensen in de samenleving raakt. De verwachte bezuiniging is 10.000 euro.

Zorgduur en/of zorgzwaarte Jeugdzorg verlagen
Het college stelt diverse maatregelen voor om de duur en zwaarte van de Jeugdzorg te verminderen. Bijvoorbeeld door niet meer standaard een indicatie af te geven voor 100% van de duur van de ondersteuning maar bijvoorbeeld voor 75%. Door het sociaal team beter te betrekken bij een Onder Toezicht Stelling (OTS) kan een kind bij een uithuisplaatsing mogelijk eerder terug naar huis. Het college wil afspraken maken met de huisartsen om via door school verwezen kinderen voor opvoedhulp door te verwijzen naar het sociaal team. Mogelijk is jeugdzorg niet nodig maar hulp via de Wet Passend Onderwijs. Deze en nog een aantal maatregelen die de duur en zwaarte beperken kunnen in een bezuiniging van 738.000 euro worden bereikt.

PGB tarief verlagen en tarieven gehandicaptenparkeerkaart en doelgroepenvervoer verhogen
Door het PGB tarief van 120% naar 100% te verlagen kan 16.000 euro bezuinigd worden. Het in rekening brengen van een kostendekkend tarief voor leges voor een gehandicaptenparkeerkaart levert 5.000 euro extra op. Het verhogen van de ritprijs met het doelgroepenvervoer levert 10.000 euro extra op.

Basisvariant preventieve voorzieningen
Het college stelt voor om alleen nog preventieve voorzieningen te ondersteunen die voldoen aan de volgende criteria:
Behoort tot de wettelijke verplichte taken van de gemeente;
is gericht op de meest kwetsbaren binnen onze gemeente;
zorgt ervoor dat inwoners daarmee geen of minder beroep doen op maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen.
Dit kan een bezuiniging van 61.000 euro opleveren.

De bezuinigingsvoorstellen worden in september in de Commissie Samenleving en gemeenteraad besproken.

Zie ook artikel Binnenlands bestuur

0 Shares
Sluit Menu