15 september 2018

Commissie wil debat in gemeenteraad over verhuissubsidie

Wethouder Inge Nieuwenhuizen gaat onderzoeken of er nog een aantal wijzigingen aangebracht kunnen worden in de verordening verhuissubsidie winkelgebied naar aanleiding van kritische opmerkingen die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de commissie Bestuur en Financiën. Zij overweegt de voorwaarde dat de subsidie wordt teruggevorderd wanneer een ondernemer binnen drie jaar stopt te nuanceren. Gevraagd is om de hoogte van de terugvordering afhankelijk te maken van de reden van en het moment waarop de ondernemer stopt.

De verhuissubsidie is bedoeld voor de circa 30 ondernemers die in de buitenring van het kernwinkelgebied van Bodegraven zijn gehuisvest. In het kernwinkelgebied zijn op dit moment 16 leegstaande winkelpanden. Het voorstel is om een budget beschikbaar te sellen van 1 miljoen voor verhuissubsidie, gevelsubsidie en plansubsidie. De plansubsidie is bedoeld voor het herbestemmen de leeggekomen winkel buiten het centrum.

Duurzaamheidseis
Op verzoek van GroenLinks zal ook onderzocht worden of er eisen gesteld kunnen worden aan de investeringen die de ondernemer doet om zijn pand in het centrum duurzaam te maken. Wethouder Nieuwenhuizen zoekt uit in hoeverre die eis zich verhoudt tot subsidieaanvragen uit het duurzaamheidsfonds.

Veel kritische vragen
Hennie Castelein van Burgerbelangen had veel vragen en opmerkingen over de verordening verhuissubsidie winkelgebied die afgelopen woensdag in de commissie Bestuur en Financiën werd besproken. Ze had kritiek op de formuleringen in de verordening en vond dat de tekst rammelde. Ze mistte een beleidskader en doelstellingen. Ze vroeg de wethouder hoe het kan dat er al een besluit genomen moet worden over de verhuissubsidie als er nog geen besluit genomen is over de gevelsubsidie en plansubsidie die uit het hetzelfde budget betaald moeten worden. Ze vroeg zich ook af hoe het college wil voorkomen dat er zich weer een nieuwe ondernemer huisvest in het vrijgekomen pand. Ze vond de regel dat de subsidie wordt teruggevorderd als de ondernemer binnen drie jaar stopt  niet genuanceerd genoeg. Wat gebeurd er als de ondernemer bijvoorbeeld na tweeënhalf jaar overlijdt?

Raadsleden onder druk

Johannes Mattiesing van de SGP deelde de kritiek van Hennie Castelein niet. De SGP heeft twee jaar geleden al een pleidooi gehouden voor een Dorps Ontwikkel Maatschappij en ziet het nut in van de verhuissubsidie. Hij vindt dat de urgentie zo hoog is dat hij liever vergeving achteraf vraagt dan toestemming vooraf. Die opmerking viel helemaal verkeerd bij Elly de Vries van D66. Ze had de opmerking verkeerd geherinterpreteerd en dacht dat de SGP inspraakprocedures wilde omzeilen. Maar dat was niet de intentie van de opmerking.

D66 ziet het niet zitten om in september al een miljoen te reserveren voor een subsidie, terwijl de begroting in november wordt vastgesteld. Ze vroeg zich af waarom het besluit niet in november genomen kan worden omdat de verordening pas op 1 januari 2019 in gaat. Robin Borg van de ChristenUnie vroeg zich af of het wel handig is om 1 miljoen uit te geven aan een verhuissubsidie als er nog 1,5 miljoen tekort is in het sociaal domein.

1 miljoen is veel geld
Wethouder Dirk Jan Knol legde uit dat de 1 miljoen verhuissubsidie pas officieel wordt vastgesteld na goedkeuring van de begroting en dat het geld voor de verhuissubsidie uit de algemene reserve komt. Er zit volgens hem nog voldoende geld in de algemene reserve om ook een eventueel tekort van 1,5 miljoen voor het sociaal domein op te vangen.

Uiteindelijk werd zelfs het ontbreken van een inspraakprocedure te berde gebracht. Wethouder Inge Nieuwenhuizen legde uit dat er in november een eerste opzet komt voor het bestemmingsplan Centrum Bodegraven. De inwoners kunnen zienswijzen indienen naar aanleiding van het concept bestemmingsplan.

De commissie Bestuur en Financien is hier terug te zien.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu